Avís Legal

 

Objectiu de la política de privacitat

Croman S.L. informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCION DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016.
Titular: croman S.L. A partir d’ara L’EMPRESA.
N.I.F: B58191701
Direcció: C / VILACINCA 3-5 Bxs. (0808) SABADELL (BARCELONA).
Correu electrònic: croman@cromansl.com
Telèfon: 937174724
Web: https://croman.es

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, L’EMPRESA, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i / o activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en tot moment. És per això que L’EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.
En aquest cas L’EMPRESA anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prou antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractats segons la normativa vigent REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 sobre protecció de dades de caràcter personal, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de l’EMPRESA que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT
S’informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

conseqüència
Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites relacionats als serveis oferts per L’EMPRESA, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per L’EMPRESA, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ PER L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT. .
Els usuaris poden exercir, respecte de les dades recollides, en la forma descrita punt anterior, els drets reconeguts en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCION DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça de L’EMPRESA

Alhora, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-se per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a l’empresa, a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa .

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT.

DADES QUE ES CONSERVEN.
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el seu nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per L’EMPRESA i mai es ven, transfereix o s’arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
L’EMPRESA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a L’EMPRESA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització d’activitats diverses .
AMB QUINA FINALITAT

Així mateix li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d’usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.
Durant el procés de recopilació de dades i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueix de la forma electrònica en qüestió, de la necessitat d’aplicar per l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats per llocs web.
Si és el cas, se li demanarà als usuaris petició perquè L’EMPRESA pot fer ús de les seves dades per enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PER LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER.

Introduir dades en una o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació d’aquests termes d’ús i política de privacitat, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la nostra web.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix i encara que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a L’EMPRESA tindrà accés, sense el consentiment dels usuari a les seves dades personals i / o de navegació. En els altres casos l’empresa col·laborés perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant responsabilitat serà exigible al tercer citat.

L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment L’EMPRESA envia un email notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc web a L’EMPRESA.
En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa a l’apartat assumpte.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER AL SEU ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.
Per tant, l’ús que es pot fer de la informació, imatges, continguts i / o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecta a la llei, nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit pels usuaris , que serà totalment responsable per l’accés i l’ús adequat.
Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, als drets de tercers o de l’empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals van ser concebuts.
L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat, directa o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/202, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web, des d’on es poden disposar de diferents aplicacions és:

Titular: croman S.L. A partir d’ara L’EMPRESA.
N.I.F: B58191701
Direcció: C / VILACINCA 3-5 Bxs. (0808) SABADELL (BARCELONA).
Correu electrònic: croman@cromansl.com
Telèfon: 937174724
Web: https://croman.es

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del web li atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per L’Empresa en el mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

L’Empresa no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i L’Empresa no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè. L’Empresa no es responsabilitza de pèrdua alguna, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’èl. Incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar malament un vincle, tant al contactar al web de L’Empresa, com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de La empresa.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
De forma periòdica s’incorporaran canvis a la informació continguda.
L’Empresa pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.
L’Empresa ha obtingut informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o aquest actualitzada.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, té finalitat informativa en quant a qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de L’Empresa.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I / O DE CONTINGUT

L’Empresa declina qualsevol responsabilitat en cas d’existir interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, L’Empresa no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, o qualsevol tipus de dany indirecte que li pogués causar als usuaris per causes alienes a L’empresa.
L’Empresa no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que l’hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que L’Empresa realitza els seus millors esforços per evitar aquests tipus d’incidents.
En cas que l’usuari prengui determinats decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per L’Empresa, així com els continguts penjats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant es troba protegides per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de l’Empresa.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L’Empresa o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables.
L’incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció pertinent per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris d’aquests serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de L’Empresa.
En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per L’Empresa, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través de els serveis o continguts, en qualsevol cas estan subjectes a la legislació aplicables en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L’Empresa és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i o serveis en ells oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de mail.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Ver Aviso Legal

ACEPTAR
Aviso de cookies